Welkom bij Uitgeverij KaBeiRoi!

Ondanks het feit dat de populariteit van de Duitse taal weer wat toeneemt hebben jonge mensen nog te vaak geen toegang tot het brede spectrum aan waardevolle boeken dat jaarlijks binnen dit taalgebied verschijnt.

Door kleinere en grotere publicaties in Nederlandse vertaling aan te bieden wil KaBeiRoi ertoe bijdragen dat deze situatie verandert.

KaBeiRoi richt zich daarbij met name op non fictie literatuur waarin de geestelijke natuur van de menselijke individualiteit en zijn ontwikkelingspotentieel een centrale plaats innemen.

KaBeiRoi zal auteurs aan het woord laten die trachten dit potentieel aan te spreken in dialoog met maatschappelijke en mondiale verhoudingen zoals deze in toenemende mate optreden in het verlengde van een materialistisch georiënteerd mens- en wereldbeeld.

Scherpe en ideeënrijke waarnemers kortom, die over het vermogen beschikken om hun lezers in het licht van het algemeen menselijke] wakker te maken voor de vragen en opgaven die het huidige menszijn elke bewust levende wereldburger met grote indringendheid stelt.

Hoewel niet uitsluitend – zal daarbij het accent liggen op titels van auteurs die hun inspiratie vinden in de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner (1861-1925).  

“Door het meebeleven van de eigenlijke betekenis van zijn tijd voelt men zich pas in de volle betekenis van het woord mens. In feite moet antroposofie toch niets anders zijn dan deze Sophia, dat wil zeggen deze inhoud van het bewustzijn, dit innerlijk beleefde dat de mens ten volste tot mens maakt. Niet ‘wijsheid omtrent de mens’ is de juiste interpretatie van het woord ‘antroposofie’, maar ‘het zich bewust zijn van zijn menszijn’; dat wil zeggen: omkering van de wilsrichting, inzichtelijke ervaring van wat bovenzinnelijk is, en het meeleven met het lot van de tijd moeten erop gericht zijn de ziel een bewustijnsoriëntatie, een Sophia te geven.” 

| Rudolf Steiner, 13.02.23, in: Anthroposophische Gemeinschaftsbildung, p.76, [GA 257]

Uiteraard kan de fondsvorming van KaBeiRoi binnen dit brede palet aan mogelijkheden slechts stapje voor stapje tot stand komen. Onze uitgeverij en ook deze website bevinden zich nog in een allereerste opbouwfase.

De eerste titel die KaBeiRoi heeft uitgebracht, is Bronnen van de euritmie van Werner Barfod.

Wilt u dat wij u berichten over elke nieuw te verschijnen titel, laat dat dan graag aan ons weten.